Geen VAR meer, wel beoordeelde overeenkomsten

De VAR verdwijnt in 2016! Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer de 'Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties'(WDBA) aangenomen. Als u gebruik maakt van freelancers of zelfstandigen zonder personeel heeft de invoering van deze wet ook gevolgen voor uw organisatie.

Indien u als opdrachtgever freelancers of zelfstandigen zonder personeel inhuurt, dan geldt op dit moment dat de opdrachtnemer u in de meeste gevallen een kopie van de zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zal overhandigen. Uit de VAR blijkt of u als opdrachtgever loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (hierna: loonheffingen) moet afdragen over de vergoeding die u aan de freelancers of zelfstandigen zonder personeel betaalt.

Met ingang van 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen. In plaats daarvan dient de opdrachtgever met freelancers of zelfstandigen zonder personeel een overeenkomst te sluiten, waarin de opdracht en de te verrichten werkzaamheden nader dienen te worden omschreven.

Deze overeenkomst kan de opdrachtgever vervolgens ter beoordeling aan de Belastingdienst sturen. Als de Belastingdienst van mening is dat de werkzaamheden fiscaal kwalificeren als 'geen dienstbetrekking', geeft dit de opdrachtgever een vrijwaring voor het afdragen van loonheffingen, mits de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden gelijk is aan hetgeen is beschreven in de overeenkomst.

Indien de Belastingdienst bij controle vaststelt dat de werkelijke werkzaamheden afwijken van hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd, kan de Belastingdienst bij de opdrachtgever naheffingsaanslagen loonheffingen en eventuele boetes en renten opleggen. Het is daarom van belang dat bij iedere overeenkomst de werkzaamheden aansluiten bij de opdracht.

Op de website van de Belastingdienst zijn verschillende voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd. Dit betreffen algemene modelovereenkomsten (ongeacht soort werk of branche), voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele (geanonimiseerde) overeenkomsten. Nadeel van deze standaardovereenkomsten is dat de opdrachtgever beperkt wijzigingen kan aanbrengen. Het is mogelijk dat een voorbeeldovereenkomst daarom niet aansluit op de wensen en afspraken tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer. De mogelijkheid om zelf als opdrachtgever een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst zal voor de meeste organisaties de voorkeur hebben.

Voor de opdrachtgever betekent dit dat die vanaf 1 mei 2016 één jaar de gelegenheid heeft de samenwerking met zijn flexibele arbeidskrachten fiscaal te herijken. Ter vermijding van naheffingrisico's is het raadzaam deze samenwerking vooraf af te stemmen met de Belastingdienst.

bron: mr. M. Schoonhoven en belastingdienst