Vaak Gestelde Vragen (FAQ)
 1. Kan ik vaste prijzen krijgen?
 2. Krijg ik een tijdspecificatie bij de factuur?
 3. Wat kost een kort geding?
 4. Wat kost een bodemprocedure?
 5. Ik ben gedagvaard, wat nu?
 6. Iemand maakt (tegen mijn wil) gebruik van mijn domeinnaam, handelsnaam, merk of ander intellectuel eigendomsrecht, wat nu?
 7. Ik wil iemand dagvaarden, hoe pak ik dat aan?
 8. Ik wil software op de markt brengen, hoe pak ik dat aan?
 9. Hoe verloopt een kort geding?
 10. Hoe verloopt een bodemprocedure?
 11. Wat zijn de specialiteiten van dit advocatenkantoor?
 12. Waar is dit advocatenkantoor gevestigd??
 13. Geeft dit advocatenkantoor ook lezingen, seminars e.d.?
 14. Wint dit advocatenkantoor al zijn zaken?
 15. Welk recht is van toepassing en welke rechter is bevoegd?

Kan ik vaste prijzen krijgen?
Van Eeckhoutte werkt voor MKB met vaste prijzen. De prijslijst bevat vaste prijzen voor contracteren, adviseren en procederen.
Indien sprake is van afrekening op uurbasis, bedraagt het reguliere uurtarief € 295,- plus 6% kantoorkosten en BTW. Een basisuurtarief van € 205,- plus een succesfee is in bepaalde gevallen bespreekbaar. Meer info op kosten & tarieven. naar boven

Krijg ik een tijdspecificatie bij de factuur?
Jazeker! De tijdspecificatie wordt automatisch met de declaratie meegestuurd en op verzoek wordt de specificatie tussentijds aan de cliënt gemaild. Op verzoek meldt Van Eeckhoutte onderaan bepaalde e-mails de tijd die aan het dossier is besteed sinds de laatste factuur. U kunt dat zien aan de afkorting 'Tsun:' gevolgd door een cijfer. Bijv. Tsun: 2.35 betekent: time spend until now is 2,35 uren. naar boven

Wat kost een kort geding?
De ervaring leert dat een kort geding en de daaraan voorafgaande voorbereiding, waaronder research en communicatie, gemiddeld € 5 à 8.000,-- salaris advocaat kost. Wat de zaak uiteindelijk zal kosten is afhankelijk van vele factoren zoals, grootte, complexiteit van de zaak, het verloop van de gerechtelijke procedure en diverse buitengerechtelijke werkzaamheden, zoals communicatie, overleg, onderhandelingen etc.. Daarom kan een exact bedrag bij aanvang niet worden gegeven. naar boven

Wat kost een bodemprocedure?
De ervaring leert dat een bodemprocedure en de daaraan voorafgaande uitvoerige voorbereiding gemiddeld € 11 à 20.000,-- salaris advocaat kost. Wat de zaak uiteindelijk zal kosten is afhankelijk van vele factoren zoals, grootte, complexiteit van de zaak, het verloop van de gerechtelijke procedure en diverse buitengerechtelijke werkzaamheden, zoals communicatie, overleg, onderhandelingen etc.. Daarom kan een exact bedrag bij aanvang niet worden gegeven. naar boven

Ik ben gedagvaard, wat nu?
U kunt het beste ICT/IE-advocaat mr. Filip Van Eeckhoutte bellen: (+31) 0334481004 of - in dringende gevallen - 06 47074075. U kunt dan uw zaak uiteenzetten. Mr. Van Eeckhoutte zal zo mogelijk in datzelfde telefoongesprek kosteloos beoordelen of de zaak verdedigbaar is en of hij de zaak wil en kan aannemen. Is dat het geval, dan neemt hij de financiële kant van de zaak met u door en ontvangt u een opdrachtbevestiging. Daarna is de zaak in handen van uw advocaat en is hij verantwoordelijk voor de procesvoering en procesbehandeling. De advocaat informeert u en - zo mogelijk - overlegt vooraf over alle stappen die hij onderneemt of wil ondernemen. naar boven

Iemand maakt (tegen mijn wil) gebruik van mijn domeinnaam, handelsnaam, merk of ander intellectuel eigendomsrecht, wat nu?
In het algemeen is het niet raadzaam om zelf te proberen de inbreuk ongedaan te maken en genoegdoening te verkrijgen. Het intellectuele eigendomsrecht is immers een ingewikkeld rechtsgebied; voor u het weet, doet u uzelf tekort of verspeelt u rechten. Daarnaast is het nog maar de vraag of u de ins&outs van uw eigen zaak volledig doorgrondt. Het loont beslist om IE-advocaat mr. Filip Van Eeckhoutte in te schakelen. Het advocatenkantoor is volledig geëquipeerd om alle feiten boven water te krijgen en het juridisch gehalte van uw zaak te doorgronden. Bovendien, heeft u wettelijk recht op volledige vergoeding van uw proceskosten, waardoor de kosten tegen de baten opwegen. Bel daarom voor een oriënterend gesprek IE-advocaat mr. Van Eeckhoutte: (+31) 0334481004 of 06 47074075. U kunt dan uw zaak uiteenzetten. Mr. Van Eeckhoutte zal zo mogelijk in datzelfde gesprek kosteloos beoordelen wat u slagingskans is. naar boven

Ik wil iemand dagvaarden, hoe pak ik dat aan?
U kunt het beste ICT/IE-advocaat mr. Filip Van Eeckhoutte bellen: (+31) 0334481004 of - in dringende gevallen - 06 47074075. U kunt dan uw probleem uiteenzetten. Mr. Van Eeckhoutte zal zo mogelijk in datzelfde telefoongesprek kosteloos beoordelen of de zaak verdedigbaar is en of hij de zaak kan aannemen. Is dat het geval, dan neemt hij de financiële kant van de zaak met u door en ontvangt u een opdrachtbevestiging per e-mail. De dagvaarding zal in de meeste gevallen vooraf worden gegaan door een dossieronderzoek, en een e-mail aan u met een risicoanalyse en een concept-sommatiebrief. naar boven

Ik wil software op de markt brengen, hoe pak ik dat aan?
U kunt het beste ICT/IE-advocaat mr. Filip Van Eeckhoutte bellen: (+31) 0334481004. U kunt dan kort uiteenzetten wat precies uw wens is. Meester Van Eeckhoutte zal zo mogelijk in datzelfde telefoongesprek globaal meedelen welke soorten overeenkomsten en andere juridische regelingen u nodig heeft om uw software te vermarkten. Is dat het geval, dan neemt hij de financiële kant van de zaak met u door en ontvangt u een opdrachtbevestiging. naar boven

Hoe verloopt een kort geding?
In de dagvaarding staan de zittingsdatum en -tijdstip. De voorzieningenrechter (vzr) opent op het vastgestelde tijdstip de zitting en inventariseert wie de aanwezige partijen zijn. Aansluitend bepleit eerst de advocaat van de eiser zijn (visie op de) zaak en daarna die van de gedaagde. Meestal hebben zij pleitnota's die de advocaten aan de vzr overhandigen. Vervolgens kan de vzr aan de advocaten en/of partijen vragen stellen en sluit de zaak zodra hij zich voldoende voorgelicht acht. In het kort geding is er geen ruimte voor uitgebreide bewijsvoering (bijv. horen van getuigen of getuige-deskundigen); de vzr kan in zijn oordeel volstaan met hetgeen hem voorshands aannemelijk voorkomt. De vzr bepaalt meestal dat hij vonnis wijst binnen 14 dagen en sluit daarna de zitting. naar boven

Hoe verloopt een bodemprocedure?
In de dagvaarding staan de datum en tijdstip waarop de zaak door de rechtbank zal worden uitgeroepen. Indien zich op dat moment geen advocaat heeft gemeld, zal een verstekvonnis worden gewezen. Indien zich wél een advocaat van de gedaagde heeft gesteld, zal die advocaat in beginsel zes weken de tijd krijgen om een zgn. conclusie van antwoord bij de rechtbank in te dienen. Na die conclusie volgt in beginsel een zitting waarin de rechter zich door de advocaten en de partijen laat voorlichten en zal proberen om partijen een schikking te laten treffen (zgn. comparitie van partijen). Lukt die schikking niet, dan bepaalt de rechter in samenspraak met de advocaten het vervolg van de procedure; er kan dan bepaald worden dat één van de partijen bewijs dient te leveren of dat de partijen nadere conclusies (repliek en dupliek) dienen te nemen. Aansluitend zal de rechtbank een datum bepalen waarop zij vonnis zal wijzen. De praktijk leert dat binnen 3 tot 6 maanden vonnis volgt. Advocaten plegen hun rolverrichtingen elektronisch via een beveiligde website. naar boven

Wat zijn de specialiteiten van dit advocatenkantoor?
Van Eeckhoutte Advocaten staat voor Adviseren Procederen Contracteren. Van Eeckhoutte is een succesvol, creatief advocatenkantoor, gespecialiseerd in ICT-, Internetrecht, Intellectuele Rechten en Corporate zaken. naar boven

Waar is dit advocatenkantoor gevestigd?
Van Eeckhoutte is gevestigd in Amersfoort met correspondent advocatenkantoren wereldwijd en bedient cliënten in binnen- en buitenland. naar boven

Geeft dit advocatenkantoor ook lezingen, seminars e.d.?
Ja, mr. Filip Van Eeckhoutte is als gastdocent verbonden aan de universiteit Utrecht, heeft diverse lezingen verzorgd voor particuliere instanties, waaronder het Institute for International Research, en geeft jaarlijks workshops en seminars bij de Kamer van Koophandel. naar boven

Wint dit advocatenkantoor al zijn zaken?
Ons kantoor heeft een hoog slagingspercentage. Dit is te danken aan het feit dat wij a) zeer veel expertise hebben op het gebied van procesrecht en b) vooraf een zorgvuldige inschatting maken van de kans van slagen. Indien wij menen dat de kans op succes gering is, laten wij dit onze cliënten direct weten. Mocht de cliënt na ons advies alsnog willen doorzetten, dan zullen wij ons uiteraard maximaal inzetten.
Winnen of verliezen is overigens een slechte indicator om een advocatenkantoor te beoordelen. Ten eerste is het niet het advocatenkantoor dat het vonnis bepaalt, maar de rechtbank. En dat de rechtbank niet onfeilbaar is, blijkt al uit het feit dat Gerechtshoven en Hoge Raad bestaan. Ten tweede gaat het erom of het advocatenkantoor zich voldoende professioneel heeft ingezet oftewel de zaak naar beste kunnen heeft bepleit en/of verdedigd. Als die inspanningen worden bezegeld met een overwinning is dat mooi, en al helemaal als het een overwinning is geworden van een zaak waarvan wij de kansen gering hadden ingeschat. naar boven

Welk recht is van toepassing en welke rechter is bevoegd?
Op onze opdrachten is Nederlands recht van toepassing met de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht (rechtbank), locatie Amersfoort (sector kanton), als bevoegde instantie. naar boven