Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom

Vrijwel alle ondernemers hebben te maken met intellectuele eigendomsrechten (intellectueel eigendom, ook wel: IE). IE is ook de rechtswetenschap en rechtspraktijk die te maken heeft met 'voortbrengselen van de menselijke geest', zoals auteursrechten, merken en handelsnamen. Ondernemers zijn zich echter niet altijd bewust van de waarde, de beschermingsmogelijkheden en de gevolgen van een inbreuk op hun intellectueel eigendom. IE zijn een onderdeel van het algemene mededingingsrecht. Dat is erop gericht het proces van mededinging tussen aanbieders van producten en diensten zuiver en open te houden. Een reeks wetten beschermen technische vindingen, vormgeving, geschriften, databanken etc.. Ze normeren de concurrentie door - uitzonderingen daargelaten - de rechthebbenden op IE exclusieve, vaak alomvattende rechten te verlenen op hun creaties. Dat dit de concurrentie tussen aanbieders raakt is evident. Zo zal back-end-software van een website niet zonder meer door een ander mogen worden gekopieerd. Of wat te denken van nabootsing van uw logo of plagiaat? Inbreuken kunnen leiden tot gerechtelijke procedures waarin een advocaat forse schadevergoedingen en dwangsommen kan vorderen.

Intellectuele eigendomsrechten bestaan uit een reeks rechtsgebieden, waarvan naast de eerdergenoemde tot de expertise van advocaat Van Eeckhoutte behoren: databankrechten (het exclusieve extractierecht van de producent van een al dan niet digitale databank), chipsrecht (het exclusieve recht op een topografie of lay-out van een computerchip); naburige rechten (het uitsluitende exploitatierecht voor platenmaatschappijen en omroeporganisaties), octrooi- of patentrecht en tekeningen-/modellenrecht (het exclusieve recht op het nieuwe uiterlijk van een tekening of model met een bepaalde gebruiksfunctie). Desgewenst in 'ghost' ontwerpt IE-advocaat Van Eeckhoutte voor dienstverleners zoals advocaten, fiscalisten en accountants buitengerechtelijke en gerechtelijke stukken. Hij is een ervaren advocaat intellectueel eigendom sinds 1993.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Cliënt Softnow werd door Loods5 Zaandam ten onrechte aangesproken voor het plegen van merkinbreuk. Tevergeefs probeerde Loods 5 Zaandam aan de vollledige proceskosten in IE-zaken te ontsnappen door de eis te wijzigen en de zaak daarmee buiten de sfeer van intellectuele rechten te brengen. Zie vonnis, ook gepubliceerd op IEPT.nl en Domjur.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersgerechtelijk conflict over het auteursrecht op hondenpoepbakken, waarbij werd verdedigd en vastgesteld dat op dit type bak intellectuele eigendomsrechten rusten. Zie vonnis

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersgerechtelijk conflict over inbreuk op modelrecht, auteursrechten en slaafse nabootsing van skelters. Het verweer van Van Eeckhoutte slaagde op alle fronten. De voorzieningenrechter wees alle vorderingen van de wederpartij af met kostenveroordeling. Zie kortgedingvonnis

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersGerechtelijk conflict over inbreuk op auteursrechten van een wereldbekend audio merk is voor de Lunterense VOF Plasmavisie uitgemond in een schikking ter zitting waarbij opheffing van het inbreukmakend handelen met een boete ten belope van 1 miljoen euro werd vastgesteld, samen met een schadevergoeding van 5.500 euro.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersLoadit sprak Xiro aan omdat Xiro beweerderlijk inbreuk maakte op haar beeldmerk, o.a. doordat zij loadit.nl had geregistreerd. Deze zaak werd beslecht door Wipo Arbitrage. De arbiter oordeelde dat met deze registratie Xiro verhinderde dat Loadit haar merk via internet kon gebruiken. Zie vonnis op domjur.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn een kort geding tussen Quote en Sharecompany was de benaming QuoteScreen in geding. Cliënte Sharecompany bepleitte dat het zeer onwaarschijnlijk was dat het publiek de diensten onder QuoteScreen als verwant beschouwt met die onder Quote of Quotenet. Quote begaf zich namelijk op een totaal ander, veel breder en algemener platform dan QuoteScreen. Van soortgelijke diensten was dus geen sprake.

Wat links terzake

directory intellectueel eigendomsrecht
Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER)
Arnoud Engelfriet
Rijksoverheid
Uw Europa
Wiki over IE
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Wat teksten terzake

Wat is Intellectueel Eigendom?
Intellectuele eigendomsrechten
Zijn uw intellectuele eigendomsrechten veilig?, ED