Kosten & tarieven

De tarieven en kosten van ons kantoor zijn bijzonder redelijk! E-mail of bel 033 448 1004 voor een scherpe offerte.

Van Eeckhoutte verricht veel werkzaamheden voor vaste bedragen. Bij declaratie op uurbasis wordt de prijs berekend per tijdseenheid van vijf minuten en gespecificeerd in de factuur. Desgewenst geeft Van Eeckhoutte een urenraming op. Een basisuurtarief plus een succesfee is in bepaalde gevallen bespreekbaar.

Wat betreft declaraties en declaratiemethode conformeert Van Eeckhoutte zich aan de Europese Dienstenrichtlijn, regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten en gebruikelijke standaarden binnen de advocatuur. Er wordt regelmatig - meestal op vrijdagen - gefactureerd. Financiële zaken worden bij intake met u doorgenomen. Hier vindt u meer informatie over de declaratie.

In het algemeen wordt tussentijds gedeclareerd wanneer het openstaand saldo tussen de € 1.000,-- en € 2.500,-- ligt of het dossier naar verwachting nog enige tijd openblijft. Van Eeckhoutte rekent voorschotten als hij in de zaak in korte tijd veel werk moet verrichten en/of als de continuïteit van de zaak gewaarborgd moet blijven. Het betaalde voorschot wordt telkens in de eerstkomende factuur verrekend.

Overzicht van eventuele kosten: 1) deurwaarder en derden, 2) bureaukosten, 3) BTW, 4) uittreksels en 5) griffierechten.

ad 1: deurwaarder en derden

Klik hier voor een overzicht van de deurwaarderstarieven (ambtshandelingen). Kosten van derden worden met 15% marge doorberekend.

ad. 2: bureaukosten

Bureaukosten bedragen maximaal 6% over het gedeclareerde salaris (uitgezonderd kosten van derden). Dit betreft een gebruikelijke fortaitaire verhoging ter dekking van bureaukosten (excl. reiskosten) die in dossiers gemaakt worden, maar die niet in het declarabel uurtarief zitten. Te denken valt aan onder meer papier, porti, internet-, telefoon-, fax- en kopieerkosten, literatuurkosten en abonnementen alsmede kosten die samenhangen met het lidmaatschappen van juridische verenigingen, kosten Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de uitvoering van wet- en regelgeving, waaronder verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

ad. 3: BTW

Het BTW-nummer van Van Eeckhoutte is NL8143.27.424.B.01.

Over de voornoemde salarissen en bureaukosten wordt 21% BTW gerekend. Op grond van de Zesde BTW-Richtlijn en artikel 6 lid 2 onder d 3° Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet Ob) geldt het 0% tarief voor cliënten die buiten Nederland kantoor houden.

ad 4: uittreksels

Uittreksel uit het Persoonsregister van de gemeentelijke basisadministratie € 6,50. Uittreksel uit het handelsregister van de kamer van Koophandel € 10,00 (plus BTW).

ad. 5: griffierechten en fees

Klik hier voor de griffierechten en hier voor het liquidatietarief en proceskostenveroordeling. Klik hier voor de fees van domeinnaamarbitrage.